Motiejaus Strijkovskio pasakojimas apie Lietuvių ir jų kaimynų tikėjimą ir papročius

Motiejaus Strijkovskio pasakojimas apie Lietuvių ir jų kaimynų tikėjimą ir papročius
Paveikslėlis: A. Každailis. Iliustracija S. Daukanto knygai "Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių"

Motiejus Strijkovskis (1547 — po 1586) buvo mozūras, kilęs iš smul­kių bajorų, mokęsis Krokuvos universitete, poetas, karys, istorikas. Į Lietuvą atvyko 1565 m. Kurį laiką tarnavo Lietuvos Didžiosios Kuni­gaikštystės samdytoje (algininkų) kariuomenėje, lenkiškai kūrė eiles, rašė istoriją. Sekdamas Renesanso humanistų pavyzdžiu, teigė, kad „žmo­gaus išmintis yra ne kas kita, kaip įvykių stebėjimas, esamų ir būsimų dalykų žinojimas, perimtas iš praeities patyrimo tarsi iš užtvenkto šal­tinio, dėl to tarp visų mokslų pirmoji vieta tenkanti istorijai”. Savosios šalies istorijos pažinimas, pasak jo, rodąs tautos subrendimą. 1574 m. iš­leido knygą „Dorybės šauklys”, o 1575 — „Apie Lenkijos karalystės ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laisvę”. Stambiausią savo veikalą — Kroniką — rašė gyvendamas Slucke pas Jurgį Olelkaitį, Algirdo gimi­nės kunigaikštį. Tam kunigaikščiui 1578 m. mirus, ieškojo kito mecena­to. Juo sutiko būti Žemaičių vyskupas Merkelis Giedraitis. Kad Strijkovs­kis turėtų iš ko apyplačiai gyventi ir baigtų rašyti Kroniką, vyskupas paskyrė jį savo kapitulos kanauninku (nenorėdamas susilaukti priekaiš­tų, kaip pasauliečiui, suteikė žemesniuosius — akolito — šventimus). Gau­damas kanauninko pragyvenimą, Strijkovskis darbą užbaigė ir, pavadi­nęs „Niekados anksčiau šviesos nemačiusia Lenkijos, Lietuvos ir visos Rusijos kronika” (Ktora przedtym nigdy šwiatla nie widziala Kronika polska, litevska, žmodzka i wszytkiej Rusi), 1582 m. Karaliaučiuje išs­pausdino. Šis jo veikalas nuo ankstesnių, ypač nuo „Dorybės šauklio”, kuriuo pasinaudojo Gvagninis, skyrėsi tuo, kad autorius, laikydamas lietuvius giminingus romėnams kalba, papročiais ir tikėjimu, stengėsi parodyti liaudyje aptiktus stabmeldiškos romėnų kultūros likučius. Pa­sakojimas parašytas gana padrikai, nelengva net suprasti, kokios tau­tybės žmonėms priskiriamas koks nors stabmeldžių papročių reliktas, ta­čiau tai yra amžininko liudijimas, kurio negalima užmiršti. Lyginant, kas apie tą patį dalyką parašyta Herberšteino, Gvagninio ir Strijkovskio, matyti, kaip ano meto autoriai vienas iš kito skolinosi ne tik siužetus, bet ir tekstus, nelaikydami tai plagiatu. Strijkovskio Kronika XIX a. bu­vo pakartotinai išleista dviem tomais. Teikiama ištrauka versta iš Kronika Polska, Litewska, Žmodzka i vszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego, t. I, Warszawa, 1846, p. 147—150. Vertė Edmundas Rimša.

Aš taip pat papasakosiu, ką girdėjau ir mačiau savo akimis Kurše, Livonijoje, Sambijoje, kuri vadinama Sūduva arba Samlandu, Prūsijoje ir kai kuriuose Žemaičių žemės, ypač pajūrio, užkampiuose bei už Mirumskų ir Įsruties. Tą velnią Pušaitį, kuris, kaip tikima, šeivamedyje gyvenąs, jie per tam tikras šventes dukart metuose garbina, taip pat ir parstukus, žemės žmones, jo angeliukus ir tvarkytojus, gerbia ir val­giais peni. Paprastai per jų šventę klojime pastato uždengtą stalą, ant kurio palieka keturis duonos kepalus, virtos ir keptos mėsos, sūrio ir sviesto ir pagal įprastas pagoniškas ceremonijas ir burtus kviečia juos į pagerbtuves arba vakarieniauti. Po to, gerai uždarę klojimo duris, patys nueina, o vidurnaktyje atėję parstukai tuos patiekalus valgo. Rytojaus dieną šeimininkas žiūri, kurio patiekalo daugiau suvalgyta, jeigu duo­nos, tai tikima, kad tie dievukai jiems pagausins javus, jeigu mėsos, tai seksis gyvuliai ir panašiai, o tą patiekalą, kuris per pirmąją šventę jiems labiausiai patiko, atideda kitai šventei, prašydami juos gero derliaus. Taip pat pasakojama, kad tie parstukai naktimis išvagia iš nedėkingų šeimininkų klojimų javus ir atneša tiems, kurie juos labiau garbina. Prū­sijoje, taip pat aukštumų žemėje, apie Chojnicus, Kamenį, Sempelborką už Toninės ir kitur, vietiniai gyventojai iki šiolei pagal senovinį pago­nišką paprotį į tą šeivamedį žiūri labai pamaldžiai, tikėdami, kad po juo gyvena kažkokios keistos dvasios arba fantastinės būtybės, kurias jie vadina raudonaisiais žmogiukais ir kurios dažniausiai pasirodančios ser­gantiems žmonėms naktį, kai mėnuo šviečia. Pasakojama, kad jie ne di­desnio kaip uolektis ūgio.

Svarbiausia tų pagonių šventė, kuri tebėra išlikusi kai kuriuose Lie­tuvos, Žemaitijos, Livonijos, Kuršo ir Rusų kraštuose, švenčiama spalio mėnesio pabaigoje, kada jau visi javai nuimti ir suvežti į klojimus. Ta­da vienoje troboje ruošiama sudėtinė vakarienė, į kurią susirenka visi su žmonomis, vaikais ir tarnais dažnai iš trijų keturių kaimų. Stalas pa­dengiamas šienu, o kitur rankšluosčiu, ant jo padedama keletas kepalų duonos ir ant keturių kampų pastatomi keturi dideli indai alaus. Po to at­vedamas veršis ir telyčia, avinas ir avis, ožys ir ožka, meitėlis ir kiaulė, gai­dys ir višta, žąsinas ir žąsis, ir kitų valgiui tinkamų naminių gyvulių bei paukščių, patinas ir patelė. Visa tai aukodami savo dievui Žeimininkui, jie užmuša tokiu būdu. Iš pradžių jų burtininkas, arba pagonių vaidila, pap­rastas kaimietis, sukalbėjęs įprastas užkeikimų maldas, pradeda lazda mušti kurį nors gyvulį per galvą, pilvą, nugarą, kaklą ir kojas, sakydams: „Tai įau, o Žemininke, mūsų dieve! aukojame ir, tai darydami, tau dėkojame, kad praėjusiais metais mus išsaugojai sveikus, pilnus visokių gėrybių, javų ir turto, malonėj ai apginti nuo ugnies, geležies, maro ir visų mūsų priešų”. Tai atlikę, aukojamų gyvulių mėsą ir paukščius verda, kepa ir čirškina, o susėdę prie stalo, valgo, bet prieš tai jų vaidila, arba burti­ninkas, atpjovęs kiekvieno valgio ar paukščio, gabaliuką meta po stalu, ant krosnies, po suolais ir į kiekvieną namo kampą, sakydamas: „Tai tau, o Žemininke, mūsų dieve! malonėk priimti mūsų aukas ir tų valgių pa­ragauti”. Valgo ir geria iki apsirijimo, po kiekvieno valgio ir gėrimo, vis kviesdami Žemininką, moterys ir vyrai ilgus trimitus pučia, vienas į kitą žiūrėdami dainuoja. Man teko dažnai būti tose jų puotose ir šventė­se Livonijoje, Kurše, Žemaitijoje ir Lietuvoje apie Suvieką, Obelius, Su­bačių, Pasvalį, Basenborgą, miesteliuose už Sokolvos, Mūšos ir kitur, kur prisižiūrėjau keisčiausių pagoniškų burtų, kadangi tuose kraštuose lig šiolei mažai težinoma apie dievą.

Prūsijoje, ypač Sambijoje, vokiškai vadinamoje Sudawen, Samland [Sūduva], apie Įsrutį, Ragainę ir Kuršo žemėje sodiečiai, kurie visi yra žemaičiai ir žemaitiškai net ligi Karaliaučiaus kalba, ką pats girdėjau ir mačiau, turi savo šventę, kurią vadina Pergrubri [Pergrubiu]. Pavasarį, kai sniegas nutirpsta ir metas arti, o žolė jau irgi pasirodo, keli kaimai supila po ketvirtį ar statinę salyklo alui. Po to susirenka į vieną didelį namą, ten jų viršaitis, tai yra aukotojas arba tikriau burtininkas, pa­ima gorčių alaus ir iškėlęs prašo vasaros ir žalumos dievą Pergrubį, sakydamas: „O Wespocie Dewe musu Pergrubios!“ ir t. t. Tai yra: „O visagali mūsų dieve, Pergrubi! tu nuveji bjaurią žiemą, žolynus, gėles ir žolę visoje žemėje daugini; mes dabar tave prašome mūsų pasėtus ja­vus ir tuos, kur pasėsime, dosniai padauginti, varpingus užauginti, o kiekvieną raugę sumindyk”. Po to pastato puodelį arba taurę ir, paėmęs dantimis, išgeria alų, o išgėręs meta indą per galvą, nepaliesdamas ran­komis. Už jo stovi tijūnas arba to valsčiaus vyresnysis, kuris sugauna indą ir, greitai pripylęs alaus, vėl pastato prieš viršaitį, arba tą burti­ninką. Šis, paėmęs taurę, prašo kitą dievą Perkūną, arba Pioruną, kad pažabotų griaustinį, krušą, žaibus, lietų, audras ir pragaištingus debesis ir, paėmęs dantimis, kaip auką jam išgeria taurę alaus. Tik po jo geria visi. Trečią kartą prašo visagalį šviesos dievą Žvaigždikį, kad teiktųsi maloniai ir giedrai šviesti jų javams, pievoms, gėlėms ir gyvuliams. Po to meldžiasi ketvirtajam dievui Pilvičiui, kad leistų gražiai visus javus nupjauti ir į klojimus sukrauti. Taip daro visiems dievams, kurių turi 15,— laikydami dantimis ir neliesdami rankomis, išgeria jų garbei po taurę alaus, o paskui garbina juos dainomis, staugdami lyg vilkai. Ta­čiau jei praėjusiais metais buvo netikęs javų derlius, tada, laikydami skriaudą atpildu už nuodėmes, prašo ligonių ir silpnųjų dievą Aušlavį, kad užtartų prieš kitus dievus, Pergrubį, Perkūną, Žvaigždikį ir Pilvitį, kad šie ateinančiais metais būtų malonesni. Ten pat, čia minėtų prūsų žemutiniame krašte, kuris vadinamas Sūduva, arba Samlandu, lietuvių tautybės žemaičių valstiečiai vieną kartą per metus šitaip švenčia jau­čio arba ožio šventę: sueina keturi arba šeši kaimai, surenka kaip per kalėdojimą pinigų, duonos, kitų daiktų ir visa tai parduoda. Jeigu gau­na daug pinigų, tai už juos iškart nuperka ir jautį, ir ožį ir, susirinkę viename name, užkuria didelę ugnį. Ten jų žmonos atsineša kvietinių ir grikinių miltų, iš kurių pridaro paplotėlių. Po to viršaitis, jų kunigas, pagal pagonišką paprotį užsidėjęs ant galvos vainiką, uždeda ant ožio arba jaučio ranką ir prašo visus dievus, kiekvieną atskirai, kaip jau anks­čiau išvardijau, kad malonėtų iš jų priimti tos šventės apeigas ir au­ką, ir, paėmęs jautį arba ožį už ragų, veda prie klojimo. Čia visi vyrai pakelia jį aukštyn, o kunigas viršaitis, apsijuosęs rankšluosčiu, pakar­totinai kviečia visus dievus, sakydamas: „Tai yra pagarbos auka ir mū­sų tėvų dovana, kuria norime sulaikyti savo dievų rūstybę”. Po to šnabž­dėdamas tris kartus apeina jautį ir jį papjauna. Kraujo neišpila ant žemės, o suleidžia į rėčką, iš kurios viršaitis semia kaušeliu arba taure ir šlaksto žmones, o likutį visi išsidalija į puodelius ir kiekvienas savo namuose šlaksto gyvulius, kaip pas mus šventintu vandeniu. Sukapoję jautį į gabalus, verda katiluose, o vyrai, kuriems moterys atneša nekep­tų paplotėlių, susėda apie ugnį ir, pasiėmę kiekvienas po paplotėlį, mėto per liepsną kits kitam į rankas, kol šie iškepa. Po to, dainuodami ir pūsdami ilgas dūdas, valgo ir geria per visą naktį. Rytą, nešdami kvie­tinį paplotėlį ir vakarienės likučius, eina per visą kaimą prie kryžkelės, viską sudeda į vieną vietą, ant viršaus supila žemės kauburėli, gerai žiūrėdami, kad žvėris ar šuo negalėtų iškasti, o tai padarę, palieka die­vams ir išsiskirsto namo.

Kai jau kas jaučia artėjant mirtį, tada pagal išgales padaro statinę ar dvi alaus, liepia kviesti draugus ir visus to kaimo gyventojus, su kuriais atsisveikina ir atsiprašo. Susirinkusieji mirusį pirtyje gražiai numazgoja, pagal paprotį aprengia ilgais baltais marškiniais ir, pasodinę ant kėdutės, geria į jį, liūdnai apraudodami tokiais žodžiais: „Aš geriu į tave, mielas bičiuli, ko gi tu numirei, juk turi mylimą žmoną, vaikų, gyvulių ir visko užtenkamai”. Po to vėl geria į jį, linkėdami ramaus atilsio ir prašo, kad malonėtų aname pasaulyje pasveikinti jų bičiulius, tėvus, motinas, brolius ir t. t., kad ten su jais maloniai ir kaimyniškai elgtųsi, kaip jie su juo, kada buvo gyvas. Paskui aprengia jį drapano­mis, o jeigu tai vyras, prijuosia kardą arba kirvį, uždeda ant kaklo rankšluostį, į kurį pagal išgales įriša keletą grašių maistui. Į karstą įde­da duonos su druska ir indą alaus. O jeigu laidoja moterį, tada įdeda siūlų ir adatą, kad galėtų užsisiūti, jeigu jai kas suplyštų aname pa­saulyje. Veždami ją laidoti, visi bičiuliai procesijoje mojuoja į viršų iškeltais peiliais ir garsiai šaukia: „Gejgej, begejte Pokkolel”, tai yra: „Bėkite, bėkite, sprukite šalin, jūs velniai, nuo to kūno!”

Šiandien dar taip daroma viename Livonijos žemės kampe už Moizos, Solkovos. Pats mačiau, kaip per numirėlių laidotuves groja dūdo­mis ir gieda: „Eik, vargše, iš šio skurdaus pasaulio visokių priespaudų į amžiną linksmybę, kur tavęs negalės skriausti nei išdidus vokietis, nei gobšus leišis, tai yra lenkas ar lietuvis, nei maskvėnas”.

Mirusieji tėvai, motinos, giminės paprastai minimi spalio arba lap­kričio mėnesį, o kartais per kiekvieną šventę kapuose gailiai raudama, sakytum giedama, ypač tai daro moterys, kurios išskaičiuoja savo vyrų narsumą, dorybes, rūpestingumą ir t. t.

Šis paprotys ne tik pas juos išlikęs, bet ir Valachijoje, Multano ir Bulgarijos šalyse, pats tai mačiau keliuose miesteliuose: Buzove, Rusciuke, Dziurdzeve prie Dunojaus ir Multano gaspodariaus sostinėje Bu­karešte, kur, be to, ant kapų deginamos žvakės ir smilkoma. O Turki­joje ir valgių dedama, beriama paukščiams grūdų, už mirusiųjų bičiulių vėles šeriamos katės ir šunys, kiti liepia dviem vaikigaliams nešioti po gatves ant baslių plaučius, paskui kuriuos kartu seka pulkai kačių ir šunų ir pan. Mums, kaip svečiams, nors to neprašėme, kai kuriuose karvageruose, tai yra už aukas pastatytuose svečių namuose, dalijo išmal­dą. Atnešė vynuogių sunkos, slyvų ir kt., kopūstų, virtų su aviena, ry­žių košės, buivolių pieno, duonos pagal asmenų skaičių ir du ąsočius vandens, kadangi vyno už mirusiųjų vėles neduoda. O tarp kapų, kurie kai kuriose vietose lyg miesteliai stovi, kiekvieną penktadienį, jeigu būna graži diena, žmonos ir bičiuliai meldžiasi ir dalija vargšams iš­maldą.

Kurše, taip pat Samlando krašte ir Prūsijoje per mirusių paminėjimą iš bažnyčios einama tiesiog į karčemą arba į kokį namą, kur supiltas alui salyklas. Paskui žmonos krepšeliuose atneša jau ataušusios keptos ir virtos žuvies. Valgoma tenai be peilių, žmonos jiems patarnauja, o kiekvienas, mirusiajam giminaičiui ko linkėdamas, meta po stalu kiek­vieno valgio kąsnelį ir taurę alaus išlieja. Lietuvos ir Žemaitijos vals­tiečiai, paminėdami bičiulius, taip pat kelia didelę vakarienę. Prieš val­gį vyriausiasis paima dideliu šaukštu įvairių javų miltų, druskos ir kt., taip pat smilkalų ir smilkydamas kalba: „A za wissumos priatelos mu­su!” ir t.t., paskui, senovines tėvų giesmes giedodami, valgo ir geria, kol ant kojų nebepastovi.

Kita Žemaitijoje išlikusi pagoniška šventė vadinasi Ilgio švente. To­ji šventė prasideda per Visus šventuosius, ir jai net didžiausias varg­šas turi namuose turėti alaus. Prisimenant mirusiuosius, geriama kelias savaites. Anksčiau, pagonybės laikais, ta šventė buvo švenčiama griau­stinio dievo Perkūno garbei.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *