Minčios apylinkių medicina

Minčios apylinkių medicina
Algis Kulys „Minčios apylinkių medicina“ // Ladakalnis. 1991 m. sausio - kovo mėn. Nr. 38., p. 11; 1991 m. balandžio - birželio mėn. Nr. 39., p. 10; 1991 m. liepos - gruodžio mėn. Nr. 40., p. 19; 1992 m. sausio - kovo mėn. Nr. 41., p. 11; 1992 m. balandžio - birželio mėn. Nr. 42., p. 9. 

Minčios apylinkėse ligonius gydė šeimos nariai, daž­niausiai moterys. Jos naudojo gydymui žoles, burtus, įtai­gą. Gydymo paslaptis perduodavo vyriausiajai ar jaunė­lei dukrai, nelygu kuri buvo gabesnė. Sugebančią gydyti moterį gerbė visi, net ir vyrai, ir neturtingieji bei tur­tingieji. Už gydymą nebuvo įprasta mokėti pinigais, at­silygindavo dažniausiai pasveikus audiniais, medumi.

Buvo tikima, kad susergama nuo „blogos akies“ nu­žiūrėjimo, todėl dauguma nešiojo įsisegę „žiogelį“ – segtuką; manydavo, jog ligą neša vėjas, lietus, migla. Dažniausiai ligos priežastimi buvo laikomas sūkurys, skersvėjis, vėtra (švidras). Taipogi ligų šaltiniu laikė ra­ganystę, blogą poelgį, pavyzdžiui, neleisdavo peržengti per žmogų, vaiką, esą, jis susirgs, neaugs. Nuo daugelio ligų žmonės gebėjo gelbėtis, bet daugiausia mirdavo epi­demijų metu. Sakydavo, kad maro metu (1709 – 1710) Minčios apylinkėje išmirė visi sveiki, stambūs vyrai, – liko tik seneliai ir šiaip paliegę. Nuo maro gindamiesi, durų rankenas ištepdavo degutu, o parvažiavus ratus ap­degindavo smalėku, arklio kanopas apvyniodavo kadagiu, monetas merkdavo į „uksusą“ (actą). Moterys tuomet slė­pė raudonos spalvos audinius, esą jie prišaukia marą. Jos apeidavo kaimą, ištiesusios rankšluosčius, ar apardavo žagre ratą, ar iškeldavo ant karties gyvulio kaukolę, sta­tydavo kryžių. Apie ligą pranešdavo stuksėjimais naktį į namo sieną; tada vienam susirgus, kiti išeidavo gyven­ti į kluoną, svirną. Namuose jau nebekūrendavo krosnies. Rytą, matydami, kad iš kai kurių kaminų nerūksta dū­mai, žinodavo, kur sergama, ir tą dieną kiemą apeidavo. Sakydavo, jei pernakt suverpsi, išsiausi ir pasisiusi marš­kinius, tai maras aplenks. Galbūt įtakos apsisaugojimui turėjo linas. Juk ir nuo gyvatės įkandimo nešiojo lino žiedą, drobinius rūbus.

Nuo susirgimo buvo apiprausiama: pavyzdžiui, vaiką, šokstantį iš miego, prausdavo motina vandeniu iš burnos ir apšluostydavo padalkom. Nuo kitų ligų gąsdindavo, pavyzdžiui, nuo miežio akyje, kartais ir spjaudavo į ją. Sakydavo, kad žagsėjimas – tai kraujo lašėjimas nuo širdies, todėl ir nuo jo tyčia išgąsdindavo. Nuo kitų Iigų, pvz., aukštos temperatūros, aprūkydavo žolėmis, taip pat ant pagalvės seilėmis brėždavo kryžių ar po pagalve dė­davo nuo tako kryžmai nukritusius šiaudus. Išsigandusį gyvulio ar žmogaus, ligonį aprūkydavo to gyvulio plau­kais. Kartais duodavo, gerti arbatos nuoviro nuo kerpių, nuimtų nuo trijų kapų kryžių vidurnaktį, į ją įlašindavo 3 lašus kraujo iš juodo, katino ausies.

Skaudamą dantį badydavo žalčialunkio šakele, ir dan­tis išbyrėdavo. Nuo geltos į krosnį įmesdavo žalią kiau­šinį ir liepdavo nemirksint žiūrėti, kol sudegs. Kartais nuo dantų sopės nešiodavo šamo ūsą, o nuo radikulito apsijuosdavo smuiko styga.

Nuo įvairių ligų naudodavo gyvulių ar žvėrių taukus. Stengdavosi to gyvio, kuris žiemą nebūna po stogu. Nuo bronchito gerdavo barsuko, šuns taukus. Duodavo gerti sugrūstą bitę, džiovintą rupūžę, gyvatę, užpiltą degtine, ožkos, kumelės pieno.

Nuo reumatizmo virdavo vonią iš skruzdėlyno, ruošda­vo čiužinį iš paparčių ar viržių.

Apsisaugojimui nuo galvos skausmo nemesdavo lauk plaukų iš šukų, o kišdavo juos į sienos plyšį, kad žmo­gus būtų stiprus kaip sienojas, o plaukus nešiojantis vė­jas sukeliąs galvos skausmą.

Kartais ligą parduodavo: svetimo klausdavo, ar pirksi, ir jei šis pasimetęs pasakydavo „Aha“, reiškia, jog liga parduota.

Nuo kirminų duodavo valgyti česnako. Išėjus į laukus tepdavo krūtinę terpentinu, degutu.

Grizą (reumatinį susirgimą) rišdavo raudonu siūlu, sakydami „ne vienas“ ir taip iki 9 mazgų, o po to aprišdavo sąnarį ir laukdavo, kol pames siūlą. Kartais tokį siūlą įsprausdavo tarp durų lankstų.

Nuo odos susirgimų prausdavosi prieš Didžiojo Ket­virtadienio aušrą: nuo pleiskanų surinkdavo vandenį, surinktą nuo šveičiamo stalo, ir juo prausdavosi.

Votis gydė gyvatės antpilu. Ant vočių dėdavo deguto, sugrūsto riešuto branduolio. Kartais „valasnyką“ – plaukuotą votį – gydė, pildami karštą vandenį ant voties per pušies šakelę arba uždėdavo paplotėlį iš medaus ir rugi­nių miltų.

Dedervines prausdavo rasa, surinkta nuo akmens ar nuo lango stiklo. Barstydavo ir smėliu, kuriame voliojo­si arklys. Niekad neprausdavo vaiko po saulėlydžio.

Nuo rožės užkalbėdavo ant duonos: brėždavo ant plu­tos kryžių, į marškinius įvyniodavo pasagą, po vidurnak­čio tais marškiniais apvilkdavo, po lova kišdavo puodą su užplikytais sinkliais (šieno biralais). Susirgusį vaiką prausdavo šv. Agotos vandeniu, vir­davo žilvičio šakelių arbatos, tokio žilvičio, parnešto iš miško nesidairant. Vaiką guldydavo ant slenksčio arba nešdavo į rugių lauką, po paklode kišdavo šiaudų iš pir­mo supjauto rugių pėdo. Irzlų valką prausdavo, geldon įmetus auksinį žiedą, vandeny, kuriame mirko šeriai, au­gę ant kupros. Jei vaikas sirgdavo apyšvietu (mėnulio apšvietimu), tai jį užmigdydavo kitur, o lopšin paguldy­davo malką. Jei vaikas susirgdavo votimis, reikėdavo, kad dvyniai tą vaiką paliestų, ir vaikas pasveiks.

Nuo alkoholizmo duodavo gerti balandžio mėšlo su deg­tine, gėrikui nieko nežinant.

Pamačius, jauną mėnulį, liepdavo sakyti:

Tau, mėnuli, pilnų ratų, A man, žmogui, duok sveikatų!

Per saulėlydį visada miegančius prižadindavo, nes mie­gant gali liga prilipti.

Kartais nuo išgąsčio duodavo cukraus ir šalto vandens – „dėl širdies“. Jei žmogus sirgdavo ir nebaigdavo dar­bo, tai kitas jo neimdavo: kai pasveiks, pabaigs. Užbaig­davo tik mirusiojo darbą.

Nuo trachomos į akis lašindavo laukinių bičių medaus, prausdavo sula. Dantį skaudėdavo tol, kol jis ištindavo, o ištinus sakydavo: „Neskaudės”.

Pavargusiam liepdavo sumygus laikyti nykštį su sma­ližium: „Pabūk čiut čiut ir pailsėsi„.

Sumušimus užkalbėdavo, įsmeigus peilį į stalo lentos šaką.

Nuo grizo surišdavo šluotelę iš smilgų, 27 ir pastaty­davo kampe.

Nuo pilvo ligų virdavo mėlynių.

Nuo pūslės – meškauogių arbatą.

Nuo širdies gerdavo sidabražolės nuovirą, pakalnutės šaknų arbatą.

Nuo kirminų virdavo rugiagėlių arbatą. Sakydavo: „Rauk apsižergįs – virk su šaknim“.

Nuo viduriavimo gėrė pelenų šarmą, nevalytos žuvies juką.

Sprando skausmą gydė iš juodos avies vilnų siūlų nu­pinta pyne apsijuosę.

Nuo galvos skausmo kramtydavo rūtos šaknis, dieme­dį. Nuo vėžio gėrė ežio tulžies, beržo „karpos“ (juodgrybio) nuovirą.

Ginekologinius susirgimus gydė skalsių nuoviru, geltą – šlamučio arbata. Odos bėrimą – širdažolės, juodagalvėlės (Prunella vulgaris) arbata.

Kraujavimą iš žaizdos stabdydavo, dėdami nasravos lapelius, tepdami topolio ir aliejaus tepalu.

Nuo sumušimo liemens gerdavo mėlynėles (Centaurea pratensis). Pridėdavo gyslono lapą.

Pūslės uždegimą gydė takažolės arbata.

Vyrai, norėdami išvengti, kariuomenės, įbrėždavo kūne žaizdelę ir įtrindavo vėdrynu, tada žaizda labai sutinda­vo. Be to, kvėpuodavo degančio cukraus dūmu: nuo jo būdavo labai stiprus kosulys, kuris plaučių nepažeisdavo.

Jei skaudėdavo širdį, virdavo gudobelės uogų arbatą. Nuo šuns įkandimo gerdavo godą. (Anchusa officinalis). Norėdami įsitikinti, ar šuo nėra aprietas, miegančiam ligoniui durdavo adata: jei jis skausmo nejausdavo, reiš­kia – aprietas.

Nuo, gerklės uždegimo virė medetką.

Nuo galvos skausmo gerdavo ašarinės (Origanum vulgare) arbatos. Taip pat valgydavo bruknių uogienės, miegodavo po galva pasikišę apynio spurgų, rūkydavosi durnarope. Apie jos nuodingumą sakydavo: „In sėklų devynių nerasi tokią vyrą stipraus terp visų žmanių“.

Būdavo atvejų, kad ir nuodydavosi, gerdami paraką su nuokanos nuoviru.

Užkalbėjimai

Nuo peršalimo, kai ant lūpų atsirasdavo išbėrimas, prie jų priglausdavo peilį ir užkalbėdavo:

Žiema šalta, šalta,
Pusnis balta, balta,
Man sveikata, man sveikata.

Sakydavo, kad ligos vaikšto ne miškuose, o tarp žmonių ir šaukia vardais. Jei išgirdęs savo var­dą nutyli, gerai, o jeigu at­siliepi, liga prilips. Ji šau­kianti jį per sapną ir ne­miegant.

Mėnesienoj akmens rasa trinant išbėrimą, sakydavo:

Dyla mėnuo,
Dyla baltas,
Dilk ir tu.

Nuo rožės užkalbėdavo:

Rože, rože, išeik iš to daikto,
Kad saulė iššviest, kad rožę nubėgt in undenį.
Žadu, kad mačytų…

Kraujuojančią žaizdą užkalbėdavo:

Saula – pienas,
Akma – kraujas,
Aptemimas – nustajimas.

Mezgu mazgų, ne vienų,
Ne untrų — devintų.
Rišu tavi … (vardas)
Iš kūną nebėk,
Saulas nematyk,
Šviesai nesrodyk…

Dedervinę gydė, paėmę sausą, šakotą malką – stavarį: suspausdavo abiem rankom ir trissyk kalbėda­vo:

Šaka, šaka,
Tu Sudžiūvus,
Tau bus dūmas,
Man švarumas.

Nuo nužiūrėjimo atkalbė­davo, barstydami druską per petį:

Graudziunt grauzmui,
Rūdyni byrunt, prapulk!
Nei pilku, nei juodu,
Nei mėlynu, nei rudu
Nudegulys – duntys,
Druska – akys.

Sergant gyvuliui, šeiminin­kė lauke, po akmeniu, pris­pausdavo dagili, sakydama;

Kai karsi paliečysi,
Tadu tavi palaisiu

Jeigu žmogus buvo įkąstas pasiutusio šuns ir pasveiko, tai jam šuns baime palieka visam laikui. Todėl toks žmo­gus, praeidamas pro šunį, turi kalbėti

Gimei aklas — nematei,
Dvėst aklas — nematysi
Ir dabar manįs — nematyk
.

Jei vaikas miege šokdavo, kildavo ar gindavosi nuo kažko, tai sako, reikia virš jo miegančio naktį iš trečia­dienio į ketvirtadienį (tokioj nakty ponų Jėzų Judošius pardavė ažu 30 sidabrinių) ištiesti rankas ir triskart kal­bėti:

Būk- tykesnis ažu undenį,
Žemesnis ažu žolj…

Nuo rožės veide užkalbė­davo:

Velnią kaktaj jaunas mėna,
Duona juoda, nebus juoda,
Trumpa naktis pramegota.
Kai balti ir juodi siūlai
Būna spalvų takie patys,
Teg pasijema naktis.

Jei nuo rožės užkalbėdavo, duonai, uždengtai raudona skarele, sakydavo:

Duona švinta
Žeme švinta,
Sveikatinga, sveikatinga…

Visi rožės užkalbėtojai ru­pūžes vadindavo kūmutėm.

Blogos akie nužiūrėta vesdavo aplink laužą kalbėdami:

Nuo ligų piktų,
Ažumislų blagų,
Akių tava ažpykima,
Ein in ugnies sudegima.

Norėdamas tapti užkalbėto­ju, turėdavo visų pirma pa­daryt neįmanomų darbą:

Apsiauk rupūžės čeverykam,
Inbrisk per gilu rasų,
Ti, kur liepos medum kvepia,
Ti, kur žydi žemavuogės.

Kai ėsdavo rėmuo, užkalbėdavo šitaip:

Žuvėdra, pelėda,
Man kartėlis ėda,
Kaip žuvis undeny,
Vilkas žaliumesaj,
Taip kartėlis
Žaliam krum

(nuryti seilę)

Nuo gyvatės įkandimo negydė, o tik užkalbėdavo. Įkąstajam neleisdavo ištart žodžio „gyvatė” – mat, jį ištarus, pradėdavo tinti. Užkalbėtojas visada gyvatę vadindavo tik „kirmėle”.

Ligonio neleisdavo vesti į patalpą, kur būna dūmų, nes nuo to ligonis pradėdavo, silpti. Dažniausiai slaugydavo svirne, atdarom durim. Per slenkstį pertiesdavo rankšluostį. Užkalbėdavo ant duonos plutos, peiliu įbrėždami kryžių arba apskritimą. Jei gyvatė būdavo su vaikais, tai užkalbėjimą kartodavo daug kartų.

Ligonį ir užkalbėtoją tu­rėdavo skirti atstumas – siena ar bent tvora. Užkalbant gyvulį, užkalbėtojas turėjo žinoti gyvulio „šerstį” (spalvų). Virš jo šeiminin­kas turėjo laikyti dešinę ran­ką. Užkalbant, vaiką, nuo jo nuvilkdavo juodus rūbus.

Žemela juodoja,
Par tavi aina
Nezgadnas šliužas.

(Tris­syk neatsikvėpus).

Tava pirkela
Juoda žemala,
Virš tas pirkelas
Teka upela,
Virš tas upelas
Aviniokas švintas.

Un saulas — saula,
Un mėnesia — mėna,
Un kirmėlas—kirmela —
Teg šliaužia ir pauzia
(šliaužti iš lėto)
Par rasų —
Juodam plaukui
Teg nevodija.

Negadink, marga, (mar­ga gyvatė)
Neprišauk varga.
Tegul tava maci
Atajama vėjai keturi:
Rytinis, vasaris,
Žeminis, vakaris:
Tegul tava galybį atajama :
Maišiežiaus lazda,
(Mo­zės).
Iš akmenia undenį iškirtus.
Būk slobna ir minką!

Saulas atsižadu ir mėnesia,
Baltų arklį ažužadu,
Žadu, žadu, ažužadu
Nojaus drūsybi,
Ja jau kuntrybi.
(3 k.)

Dungaus galybį,
Žemos gerybį,
Tava slabnybį,
Tfu un tavų duntų!
(Nu­sispjauna. Šio užkalbėjimo metu durys turi bū­ti uždarytos).

Akma neauga,
Papartis nežydi.
Paukštis be pieną
Juoda, pilka, ruda, dryža,
Keikiu tavi iš sausa mišką:
Nesopink, nekirsk!

Saula, laiskis,
Upe, tekėk,
Bala susgerk!
Pribūk, Nojau ir Jadvyga, švinti
Un pamačiaus!

Aik tu, gyvate, un Dieva suda,
Katram inkundai
(mislyt apie jį).
Kad tas žmogus nepažint sopulia,
Nešk sopulį samanynan!

Yr Jegerų kalnas,
Tam kulni Užuolas.
A tinai – gūžta,
Toj gūžtoj – trys slūgas:
Katro gyluoni inlaidėt išimkit!

Ponas Jėzus krikštydamas
Suturėja undenį
Jordaną,
Suturėk ir tu kvarabą!
(ligą)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *