Jano Dlugošo žinios apie Žemaičių pagonybę ir jų krikštą 1413 metais

Jano Dlugošo žinios apie Žemaičių pagonybę ir jų krikštą 1413 metais

Žymiausias lenkų istorikas Janas Dlugošas (1415—1480) lotyniškai pa­rašytoje daugiatomėje Lenkijos istorijoje dažnai mini Lietuvą ir lietuvius, nors Lietuvoje negyveno, gamtos ir žmonių nepažino. Visos jo žinios apie Lietuvą iki XIV a. vidurio paimtos iš kronikų, nuo XIV a. vidu­rio — iš senesnės kartos amžininkų pasakojimų. Jis lankėsi Florencijoje ir Bazelyje, 1448—1449 m. pusę metų gyveno Romoje, užmezgė pažin­čių su istorikais ir poetais. Keliaudamas į Palestiną, susipažino su Enėju Silvijum Pikolominiu. Jo rankraščiai, pavadinti Opera Omnia, išspaus­dinti XIX a. antroje pusėje, sudaro 14 tomų. Historia Polonica rašyti pra­dėjo XV a. viduryje.

Kada Jogaila ir Vytautas krikštijo žemaičius (praėjus trejiems metams po Žalgirio mūšio), J. Dlugošas dar nebuvo gimęs. Bet žinių jis galėjo gauti iš vyresnių savo amžininkų, kurie žemaičių krikšte dalyvavo. Aiš­ku, tos žinios negalėjo būti tikslios, be to, pasakojant apie tokius dalykus kaip tikėjimas ir papročiai, tikslumas sunkiai įmanomas. J. Dlugošui, kaip ir jo amžininkui Enėjui Silvijui Pikolominiui, svarbiausia buvo pa­brėžti skirtumą tarp krikščionybės ir pagonybės krikščionybės naudai. Jis nemėgo lietuvių, Lietuvą vaizdavosi kaip neturtingą, tuščią pelkių, ežerų, miškų ir didelių žalčių kraštą ir, kalbėdamas apie pagonis žemai­čius, nė nemėgino ieškoti šviesesnių ar švelnesnių spalvų. Nepaisant to, jo paliktas žemaičių krikšto aprašymas, paremtas įvykio dalyvių liudiji­mais, yra seniausias ir patikimesnis už XVI ar XIX amžiaus sukurtas lie­tuvių pagoniško tikėjimo ar papročių retrospekcijas.

Skelbiamas teksto frag­mentas paimtas iš Joannis Dlugosz Senioris Canonici Cracoviensis Opera ’omnia cura Alexandri Przezdiecki edita, tomus XIII (Historia Polonicae libri XII), Cracoviae, 1877. Fragmentą vertė Juozas Jurginis.

Krikštytojų susipažinimas su Žemaičiais (p. 159-161)

Po laimingos sąjungos ir santarvės tarp Lenkijos ir Lietuvos ponų Vladislovas, lenkų karalius, kartu su Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu Aleksandru, karaliene Ona ir dukteria Jadvyga nuvyko į Lietuvą. Jį la­bai kankino mintis, kad Žemaitija, jo tėvonijos šalis, didelei jo negarbei lig šiol tebėra paskendusi pagonybėje; todėl sutelkė visas jėgas ir užsi­brėžė svarbiausią tikslą — apvalyti žemaičių tautą nuo stabmeldystės klaidų ir apšviesti krikščioniško tikėjimo šviesa. Pasiėmęs mokytų ir die­vobaimingų, stropiai dievui tarnaujančių vyrų, apie šv. Martyno dieną išvyko vandens keliais į Žemaitiją. Karalienę Oną su kelionės reikmeni­mis palikęs Kaune, plaukė laivu, pirmiausia Nemuno upe iki Dubysos, iš čia Dubysa kilo aukštyn į Žemaitiją. Po to sušaukė žemaičių tautos abie­jų lyčių žmones ir ėmė aiškinti, kaip „bjauru ir gėdinga žemaičiams, kai lietuviai kunigaikščiai, bajorai ir visa tauta, jau pažįsta vieną ir tikrą dievą, vieniems likti pagonybės klaidose„. Po to išgriovė jų stabmeldiš­kus altorius, iškirto šventuosius miškus ir, atvykę prie jų svarbiausios die­vybės, t. y. prie ugnies (ji buvo už Nevėžio upės ant aukšto kalno viršū­nės, jų laikoma šventa ir amžina ir kaip dievybė kunigų nuolatos kurs­toma malkomis), bokštą, kurioje ta ugnis kūrenosi, padegė, o patį židinį išžarstė ir užgesino. Po to lenkų kareiviams liepė iškirsti miškus, kuriuos žemaičiai garbino kaip šventus ir dievų gyvenamus, — kaip pasakyta poe­to eilėraštyje: „Gyvena ir miškuose dievai„, — garbino taip aklai, kad net paukščius ir žvėris, gyvenančius tuose miškuose, laikė šventais, taip pat visus, kas tik ten įžengdavo. Todėl niekas iš žemaičių nedrįso kirsti tuo­se miškuose medžių, nušauti paukštį ar kokį žvėrį — velnias tokiam susukdavęs rankas ir kojas. Barbarai nepaprastai stebėjosi, kad lenkų ka­riai, kirsdami jų šventus miškus, nepatyrė tokių kūno sužalojimų, ko­kius jie patys dažnai patirdavo. Be to, minėtuose miškuose jie turėjo atskiroms šeimoms ir namams padalytų ugniaviečių, kuriose, apsirengę baltais ir iškilmingais rūbais, degindavo visų savo mirusiųjų giminių ir bičiulių kūnus kartu su žirgais. Prie tokių ugniaviečių statydavo indus iš ąžuolo žievės, į kuriuos dėdavo maisto, panašaus į sūrį, ir pildavo ant ugniavietės midaus, tikėdami, kad mirusiųjų vėlės ateis naktį, stiprinsis tuo maistu ir gers į ugniavietę supiltą midų, įsisunkusį į pačių velionių pelenus; iš tiesų ne vėlės, o krankliai, varnos ir kiti miško paukščiai bei žvėrys pripratę prie tos vilionės, dorodavo padėtą maistą. Spalio pirmą­ją visoje Žemaitijoje tuose miškuose buvo švenčiama šventė, į kurią žmonės rinkdavosi iš viso krašto, atsinešdami valgio ir gėrimo, kokio kas išsigalėdavo. Ten pokyliaudami kelias dienas, kiekvienas prie savo ug­niavietės dėdavo aukas savo netikriems dievams, o ypač dievui, kurį že­maičiai savo kalba vadino Perkūnu, tai yra griaustiniu; tikėdavo, kad tokiomis vaišėmis ir aukomis išprašo iš dievų malonę ir pastiprina miru­sių vėles. Žemaičių šalis didžiąja dalimi yra arčiau šaltos Šiaurės, siekia Prūsiją, Lietuvą ir Livoniją, supama miškų, kalnų ir upių; žemę turi derlingą. Šalis suskirstyta į tokius kraštus: Ariogala, Raseiniai, Medinin­kai, Kražiai, Viduklė, Veliuona, Kaltinėnai. Žemaičiai anais laikais buvo laukiniai ir tamsūs, pilni barbariško žiaurumo ir linkę bet kokiam nusi­kaltimui. Žmonės augaloti ir stiprūs, maitinosi kukliu maistu, tenkinosi duona ir mėsa; retai vartojo midų ar alų ir troškulį malšino paprastu vandeniu. Aukso, sidabro, geležies, vario, vyno, žuvies ir kokios nors sriubos nepažino. Galima buvo žemaičiui turėti kelias žmonas, po tėvo mirties vesti pamotę, o po brolio mirties brolienę. Neturėjo jie pridera­mų namų bei butų, gyveno prastose pirkiose. Jų pilvas paprastai išpūtęs ir atsikišęs, užpakalis su kitomis kūno dalimis laibas. Pirkios sulipdytos iš medžio ir šiaudų, platesnės apačioje, siaurėjančios į viršų, panašios į apatinę laivo dalį, viršuje — skylė, per kurią iš viršaus patenka šviesa. Po ta skyle jie kūrendavo ugnį ir virdavosi valgį, kartu gindamiesi nuo šalčių, kurie šiame krašte viešpatauja didesnę metų dalį. Tokiose pirkio­se gyveno su žmonomis, vaikais, šeimyna, laikė jose galvijus, ginklus, grūdus ir visus namų padargus. Neturėjo kitokių namų, puošnių, rūmų, viralinių, kambarių, tvartų, bet tose pačiose gyvenamose patalpose lai­kė prie savęs galvijus, bandos gyvulius ir visą savo mantą. Tai buvo grabus kaimiečiai, žmonės laukiniai ir šiurkštūs, linkę į stabmeldystę, burtus ir kerėjimus.

Tikėjimo aiškinimas (p. 161-162)

Nė vienas iš dvariškių, atvykusių į Žemaitiją su karaliumi Vladislo­vu, nemokėjo kalbėti žemaitiškai, todėl Lenkijos karalius pats turėjo pra­bilti, kad žemaičiai priimtų tikrąjį tikėjimą bei religiją. Pirmiausia išmo­kė juos viešpaties maldos, po to tikėjimo išpažinimo ir visų kitų tikėjimo tiesų, įeinančių į tą išpažinimą. Išaiškino, kad prieš apsikrikštijant reikia įtikėti. Paskui plačiai juos mokė, aiškindamas, „kad reikia garbinti ir ti­kėti tik vieną dievą, kad tikras yra vienas dievas, bet trijuose asmeny­se, kad jis yra viso pasaulio kūrėjas ir gailestingiausias atpirkėjas„. Sten­gėsi išvaduoti žemaičius iš klaidų ir pagoniško aklumo, įrodinėdamas: „kad netikrus garbino dievus, nes jais laikė ugnį perkūną, miškus, ši­lus, žvėris; visa tai yra sutverta tikrojo dievo, visi tie daiktai neturi pro­to ir dėl to protingiems žmonėms kuo nors padėti negali, atvirkščiai, jų protui ir valiai priklauso; tai patys savo akimis galėję pamatyti, kada buvo užgesinta ugnis, kurią jie laikę svarbiausia dievybe, iškirsti šven­tieji miškai ir girios ir sudaužyti stuobriai„. Tokius ir panašius pamoky­mus, kuriuos dvasininkai karaliui nurodydavo, karalius Vladislovas pasa­kojo žemaičiams kaip tikras kunigas; o minia, įtikinta akivaizdaus savo dievybių ir šventenybių sunaikinimo, taip pat karaliaus pamokymų bei pasakojimų, pagaliau sutiko priimti krikščionių tikėjimą bei religiją ir apsivalyti nuo pagonybės klaidų. Priimdama šventąjį krikštą, atvirai išpažino trumpais, bet aiškiais žodžiais, kuriuos pasakė vienas tam išrink­tas senis: „Kadangi mūsų dievai, kuriuos garbinti mums buvo liepę mūsų protėviai, tavo, šviesiausias karaliau, ir tavo karių sunaikinti ir kaip silp­ni ir nepajėgūs lenkų dievo nugalėti, metame tuos dievus ir pripažįstame lenkų dievą, kaip stipresnį„. Žymesnieji iš žemaičių, reikiamai išmokę ti­kėjimo ir jo nuostatų, krikštijosi prie lenkų karaliaus Vladislovo, kuris jiems krikštijamiems patarnaudavo ir duodavo krikščioniškus vardus. Po to visiems apkrikštytiems ir atverstiems į krikščionių tikėjimą karalius Vladislovas dalijo geriausią gelumbę, žirgus, drabužius, pinigus ir kitas dovanas, norėdamas, kad jie laikytųsi šventojo tikėjimo, ir paskatinti kitus jį priimti. Svarbiausioje Žemaitijos vietoje ir apskrityje, vadinamoje Medininkais, pastatydino katedros bažnyčią šventųjų kankinių Aleksand­ro, Teodoro ir Svencijaus garbei; kitose vietose įsteigė ir pastatydino pa­rapijų bažnyčių, kurioms nustatė atsakančias pajamas, patvirtintas savo paties užrašymais. Atsitiko taip, kad kai dominikonų ordino magistras, karaliaus pamokslininkas Mikalojus Vanžykas, minėtus žemaičius mokė tikėjimo ir, kalbėdamas per vertėją, plačiai aiškino apie pasaulio sutvė­rimą ir pirmojo žmogaus nusidėjimą, vienas iš žemaičių, manydamas, jog tasai magistras Mikalojus Vanžykas kalba apie visa tai, kaip apie daly­kus, įvykusius jo amžiuje, kad atmena tai, lyg pats būtų matęs pasaulio sukūrimą, žmogus prastas ir silpno proto negalėjo viso to suprasti ir atsi­liepė tokiais žodžiais: „Meluoja šis kunigas, gailestingasis karaliau, sa­kydamas, kad šis pasaulis turėjo būti sukurtas, nes jei žmogus nėra se­nas, tai kaip gali liudyti, kad atsimena pasaulio sukūrimą? Tarp mūsų yra žmonių daug vyresnių ir išgyvenusių per šimtą metų, bet to sukūrimo neatsimena, žino tiktai, kad už tų kalnų ir vandenų saulė ir mėnulis, kaip ir žvaigždės, visados švietė„. Karalius Vladislovas, liepęs jam nustoti kalbėjus, tarė: „Magistras Mikalojus Vanžykas apie pasaulio sukūrimą teisybę sakė, nes netvirtino, kad atsimena pasaulio sukūrimą, bet kad jį amžinasis dievas prieš šešis tūkstančius šešis šimtus metų savo visagaly­be sukūrė„. Po to pridėjo, „kad tas visagalis dievas stebuklingai atvedė į šį pasaulį žmogų ir, sukūręs jį panašų į save, apgyvendino praban­giame rojuje, o kai pirmasis žmogus rojuje nusidėjo ir per tai visai savo giminei užtraukė mirtį ir pasmerkimą, dievas dar stebuklingiau jį atpir­ko, pasiuntęs į žemę savo sūnų, gimusį iš nekaltos mergelės, ir davęs per jį pasauliui naują įstatymą bei teisę„.

Žemaičių nenoras užgesinti amžinąją ugnį (p. 163)

Atvertus su dievo malone žemaičių tautą, uoliai tuo besirūpinant len­kų karaliui Vladislovui, kai šis karalius, pažinęs patiklų ir nepastovų že­maičių būdą, rengėsi vykti iš Žemaitijos, paaiškėjo, kad kai kurie iš tų, kurie delsė priimti tikėjimą ir šventąjį krikštą, didžiai sukrėsti savo ne­tikrų dievų sunaikinimo ir kad užgesinta ugnis, jų laikyta šventa ir amži­na, slaptai tarėsi vėl įžiebti šventąją ugnį, žiūrėjo, kad laužo pelenai išliktų su žarijomis, ir tarpusavy kalbėjosi: „Kai tik karalius pasitrauks, pamatysime, kad mūsų dievybė negalėjo būti sunaikinta, mes iš išblėsu­sių žarijų vėl įpūsime ugnį„. Karalius pasiliko dar kelias dienas tarp ne­tikinčiųjų, liepė iš Nevėžio upės nešti vandenį ir gausiai pilti, kol lau­žas bus paskandintas. Be to, paskyrė žemaičiams seniūnu ir viršininku Kęsgailą, vieną lietuvių poną, dorą ir dievobaimingą vyrą, kuriam griež­tai įsakė „ypač stropiai stebėti naujakrikščius, kad jie negrįžtų prie se­nosios stabmeldystės, be to, neleisti aukoti aukų netikriems dievams ir atlikinėti pagoniškų apeigų tiems, kurie vengė priimti šventojo tikėjimo jungą„. Šis, ištikimai vykdydamas karaliaus įsakymus, stiprino naujakrikščių tikėjimą, o likusiųjų tamsybėse pagonių nebeleido grįžti į stab­meldystę. Todėl žemaičių tauta, per trumpą laiką priėmusi krikščionių tikėjimą, pati griovė ir naikino senuosius dievus, o miškus, kuriuos anks­čiau laikė šventais, vertė derlingais lydimais. Tai atlikęs, karalius Vla­dislovas iškeliavo į Lietuvą ir šv. Elžbietos dieną atvyko į Trakus, iš kur, viešuoju keliu keliaudamas iš dvaro į dvarą, viešpaties gimimo šven­tėms atvyko į Vilnių ir čia su didžiuoju kunigaikščiu Aleksandru ir ka­raliene Ona šventes šventė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *